THỊ TRƯỜNG
Năm 2008:        
Thị trường: Australia (9%) Canada (5%) China (1%) E.U (15%)
  Japan (50%) Korea (5%) U.S.A (15%)